Công điện số 02/CĐ-TCT ngày 09 tháng 02 năm 2022 Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ