Chuyển tới nội dung

Công văn 2512/UBND-VX ngày 28/07/2021 Về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trong mùa dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ