Chuyển tới nội dung

Công văn 2838/TCT-KTNB ngày 28/07/2021 Chấn chỉnh kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với NNT có rủi ro về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp