Chuyển tới nội dung

Công văn 3842/2021/TCT-QLRR Về việc lấy ý kiến dự thảo Bộ chỉ số tiêu chí nhận diện NNT chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế