Chuyển tới nội dung

Công văn 4144/TCT-CS ngày 28/10/2021 Về việc giới thiệu các nội dung mới TT số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ