Chuyển tới nội dung

Quyết định 27/QĐ-TTg ngày 25/09/2021 Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19