Thông tư số 100/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 hướng dẫn thuế GTGG, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh