Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 Về ban hành một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của COVID-19