Chuyển tới nội dung

Phụ lục 05-3BK-TNCN chỉ phải kê khai người phụ thuộc của cá nhân thuộc diện nộp thuế có đúng không?

    Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu số 05-3BK-QTT-TNCN (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN) dùng cho Tổ chức trả thu nhập kê khai người phụ thuộc của các cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh tại Tổ chức chi trả. Do đó tất cả cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh tại Tổ chức thì tổ chức đó phải kê khai vào Phụ lục 05-3BK.-QTT-TNCN.