Chuyển tới nội dung

Quyết định 1417/QĐ-TCT ngày 27 tháng 09 năm 2021 Ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ