Quy định khác

  • Học phí đã đóng thì sẽ không được hoàn lại, có thể được chuyển cho người khác cùng Công ty
  • Thành viên tham dự đầy đủ các buổi học theo lịch học của lớp đã đăng ký
  • Ban tổ chức gửi thông báo học hàng tháng theo lịch học cố định đã đăng ký qua email, tuy nhiên thành viên phải chủ động ghi nhớ lịch học và xem chi tiết nội dung học hàng tháng qua website
  • Thành viên của lớp Online cố định sẽ nhận tài liệu trước ngày học ít nhất 1 ngày (nếu có thay đổi địa chỉ nhận thì phải thông báo cho TAF trước ít nhất 7 ngày)
  • Việc gửi tài liệu theo địa chỉ yêu cầu sẽ không được thực hiện trong các trường hợp như học viên nghỉ học, học viên của lớp học trực tiếp đổi lớp online tạm thời 1 tháng.
  • Quý Anh/ Chị hạn chế hỏi chuyên gia trong giờ giải lao và giờ về, trong trường hợp Anh/ Chị có yêu cầu gấp cần trao đổi với chuyên gia thì liên hệ với nhân viên TAF để được sắp xếp.