Chuyển tới nội dung

Tài liệu

  1. Lớp Trực tiếp sẽ nhận tài liệu tại lớp
  2. Lớp Online cố định sẽ nhận tài liệu trước ngày học ít nhất 1 ngày (nếu có thay đổi địa chỉ nhận thì phải thông báo cho TAF trước ít nhất 7 ngày)
  3. Việc gửi tài liệu theo địa chỉ yêu cầu sẽ không được thực hiện trong các trường hợp như học viên nghỉ học, học viên của lớp học trực tiếp đổi lớp online tạm thời 1 tháng (Thành viên có thể nhận lại tài liệu ở kỳ học tiếp theo, vui lòng gửi email thông báo trước để ban tổ chức chuẩn bị)
  4. Tài liệu, bài giảng online xem tại đây
  5. Tài liệu cung cấp cho học viên là bằng file cứng (không cung cấp file mềm)