Chuyển tới nội dung

Thông tư 45/2021/TT-BTC ngày 18/06/2021 Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (Apa) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết