Chuyển tới nội dung

Thông tư số 80/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021 Hướng dẫn thi hành một điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế